Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

”လူတစ္ေယာက္၏စစ္မွန္ေသာတန္ဖိုးဟူသည္ အၾကင္တစ္ေယာက္ ေလွ်ာက္လွမ္းခေရ ဘဝတေလွ်ာက္ သူ႕ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဇာေလာက္အတိုင္းအတာထိ အက်ဳိးျပဳခေလ ဆိုေရအခ်က္မွာ လံုးဝမွီတည္နီေရ”

Sunday, January 17, 2010

Five applicants successfully chosen in December

As you all know that we had to postpone our program for some reasons for a while and now started again. In December, five British Council library membership applicants; two girls, two boys and one young monk have been selected successfully.
At the beginning of December, I did announce at AMP(Arakanese Meeting Point) that the program will be started again as there are a lot of people at AMP. However, I did not announce it here.
This program was started with little amount of pocket money from our friends and surely it needs more donation to run the program every month.
Every month, applicants; two boys, two girls and one young monk will be chosen proportionally. So far, ten young Rakhines have been librabry members at British Council library which is the best place for English learners systematically as a second language.
I had a greatest wish when I was taking ESL class at the British Council that I would like to see 100 Rakhines at British Council Library and tried to implement this membership aid program with that greatest wish.
I would humbly request all of you to support this progam as this program can bring up more young educated people.
A tiny amonnt of our money $ will form a good foundation for the future of youngsters and the good of Rakhine Pray as well.
For further informaition, you can contact amplurn@gmail.com, selectionboardarakan@gmail.com

Truly,
Myo Mrat Lurn
Program Initiator
USA

Wednesday, October 14, 2009

လက္ခံရယွိျပီးအလွဴသွ်င္မ်ားစာရင္း

၁။ မ်ဳိးျမတ္လင္း(လင္း) US$ 100
၂။ Arakansese Learner(ထက္ထက္ဝင့္ေဇာ္) US$ 100
၃။ Bagyi(amp) US$ 50
၄။ ကိုယ္ေတာ္ေသွ်(amp) US$ 60
၅။ DO_OR_DIE US$ 50
၆။ အသွ်င္အရိယာဝံသ(amp) SG$ 100
ရ။ အသွ်င္ US$ 50
၈။ ကိုယ္ေတာ္အိေႏၵာဘာသ US$ 50

မ်ဳိးျမတ္လင္း

မွတ္ခ်က္။ ကြ်န္ေတာ္အလုပ္တစ္ဖက္၊ေက်ာင္းတစ္ဖက္နန္႕အခ်ိန္လုနီရေရ အတြက္နန္႕ ေဒအစီအစဥ္အတြက္ အခ်ိန္မပီးနိုင္ပါဗ်ာယ္။ ေဒအစီအစဥ္ကို ေနာက္ယံုၾကည္ရေရ ကြ်န္ေတာ့္ရဲေဘာ္ရဲဖက္ တစ္ေယာက္ကို လႊဲပီးဖို႕လားလို႕စဥ္စားနီပါေရ။

Tuesday, September 8, 2009

The program has been postponed.

Dear all,

I am writing this letter to inform you all of the the program postponed for some security reasons. Hope you will understand the situations we are under. Thanks for your encouragement, cooperation and understanding.

Best,
Program Initiator
Myo Mrat Lurn

Friday, August 21, 2009

ANNOUNCEMENT FOR LIBRARY MEMBER CARD SCHOLARSHIP APPLICATION For AUGUST

We a group of Rakhine people are continuing the program that is to give the British Council Library Member Card Scholarship (one year library card) to five people every month. This is the second time for the program.

To be able to study English using the materials at the British Council effectively is our aim. It is known that being a library member at the BC (British Council) gives many great chances to improve English Skills in a short time, and also it is not easy for everyone to be a member there since the member fee is high comparing to other libraries.

Therefore, the people who are eager and enthusiastic in studying English at the library are welcome to apply for this scholarship. Please pass this information to the people who would be interested in this program.

The deadline for the application form is August 31 and the candidates who are chosen will be informed within a week and will be asked again for the process of being a member at the BC library.

Those who applied last month must resubmit the application form if you wish to be considered for August.

The application form is attached to this email and please send the forms to this e-mail address selectionboardarakan@gmail.com .

Please don't hesitate to contact for further information to this email addresses:
landwestern@gmail.com
myosan.aung@gmail.com
junegirl2006@gmail.com
roachwhite@gmail.com
nighttingirl@gmail.com

Sunday, August 9, 2009

အဖြဲ႔ေဂါင္းေဆာင္ ႏွင့္ အခ်ီအခ်

Lurn;

Good news! I have been hoping for this and so do donors and other people of interest.
People r watching our job if we really do or not. We need to prove that we r truly doing this.
We will upload the chosen applicants applications at the blog.
Now I have asked sb to beautiful the design of the blog.
OK man, good to hear it.

Leader of selection board;

Hey Man,
YOu are going to upload the chosen applicants' applications??????????????
We also talked aobut this with AMO and others. I don't think it is a good idea, man.
We will select people tomorrow including a monk. And we will announce the candidates chosen tomorrow since I said it will be informed during a week. Tomorrow is due date and I will let the chosen candidates know tomorrow too. So tomorrow is fucking busy day for me. The day after tomorrow Jill is coming and i am fucking excited for that too. In a few days we will start for the process of making them members at the BC.

I dont think it is a good idea of making the chosen people on the block!
Why do you neglect that we can give the applications of them to their emails? Tell me that man,
because tomorrow is the day we have to inform people!

Selection Leader;


Hi Man,

I still hesitate to agree with the ideas for making the names of candidates chosen publicize in the blod bedcause
you even don't want to say your name correctly there, see? there will be all information of them on the blog and everything will be seen and
everything will be easy to know if there is something wrong.
Therefore, my idea is to send the candidates's application to those's emails who donate for the program or who are interested in the program.
And I will explain about that too. YOu see some peopl want to donate money but they don't want their names to be known.
It is not only for the candidates security, but also all of us and for the future's plans.
Hope you understand what I mean.
Yours,

Lurn;

Oh shit! How do we build trust among donors if we don't upload the applicant applications at the blog?
My idea is the same as you. I don't wanna publicize their profile either.
But I don't think at all that the donors will believe us for money trust situation.
Discuss this with other board members and get some advice from the applicants regarding publicize their applications.
If we can't show or make people believe that we r doing this, we won't get any more donors either.
To get more donors, we need to prove that we r doing this.
Without uploading the applications, how can we earn trust from donors and other people r jus watching whether to donate or not.

Selection leader;

I think it is not the only way for making them trust what we are doing! We can think of other ways, man. It would be like we are destroying our program! One thing we can do is we can send the forms, SEE? We will give the candidates's addresses and e-address and phone number to contact but not on the blog... like these things, See?

A volunteer counselor;


Hi Bro,

I m thinking how to solve this problems for both sides.
Constructing mutual trust among donors and selection board is important for this program to be brought up .
But,as u know, security for yr selection board and applicants is more important.
So, from my point of view, uploading applicants' data at blog is not suitable. ( It will put them into danger)
Let's think other ways....

I will write u details later ( may be tomorrow) as I m very busy and get headache right now.

All the best u... bro

Reply by ကိုယ္ေတာ္ေသွ် on July 22, 2009 at 3:39am
အလွဴသွ်င္တိကို အလွဴလက္ခံေရလူတိနန္႔ ဒါရိုက္တြိပီးပနာ အကို႔အလွဴ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံရဟိေရ။ ယင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ အကို႔ကို ေက်းဇူးတင္ေရ ၿပီးေကကိုယ္ေရးအခ်က္အလတ္တိကို အကို႔ဘားသို႔ ပို႔ပီးယင့္ဆိုပနာ အလွဴသွ်င္နန္႔ လက္ခံေရလူနန္႔ တြိပီးလိုက္ပါ။

အဘိုး အဖီး အဇူ အဇာထိ အခ်က္အလတ္ အျပည့္အစံုးပါနီေရ CV တိကို ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာထက္မာ မတင္ပါေက့။

နတ္ေမာင္ said:

It seems you guys have been moving forwards.
I really appreciate it.

I suggest you should have a Gmail group or Yahoo group to share the information and documents.
And it will also help to attract more people by inviting and donors by the regular contact.
There can be beneficiaries and donors and other members in the group, sharing information and discussing how to improve the program.
It will reduce the work to contact individually.
Without any information and documents, or without the trust, it might be once-in-a-life-time donation to this program for any donors.
I would advice you all to have Gmail group or Yahoo group like WAO to share information only inside and move forwards.

Good Job Bro.
Carry on...
Best Regards

Hi guys,

Hope things are alright with you. Since the selection leader is busy, I have not heard any progress for nearly 2 weeks.
I need to share some update information to the donors.
Therefore, can you let me know anything about Membership Aid Pro?
Thanks a lot for your time and cooperation.
Let's try together to help the new generation grow.

Best,
lurn

Nighttin Girl
to me

show details Aug 4 (6 days ago)

hi bro,
things are going well with membership aid program. we have already
make library cars for three of them. the rest two would be available
only on Saturday. so, during these week, we would cover all of them
up,
best
ur sis

Lurn to Selection leader;

show details Jul 30 (10 days ago)
Hi

I have an idea of uploading the applicants files at the blog excluding their ph number and address.
Name, photo and essays and other info will be uploaded, sounds good?
Coz, we need to build the firm trust among exiting donors and it can help get more donors in the future.
If we can't publicize what we are doing ( I mean, we will publicize the info which can't threaten their safety),
surely this program will stop very soon. How can we move on without donors?
Getting more donors 100 % depends on how much we can build the trust among donors.
Without any proof, do you think that they will believe us? Don't forget that all donors are our friends.
If we want to run this program in the long run, we must seriously think bout it.
We have to care the safety for those concerned but also trust for donors; I know this is very sensitive but important.
I don't think it can be a threat to upload just some general info not exact one.
When we upload, we can make the photo just dim. See?
Trust really matters to get this program on the long run.

Best,
lurn

Selection leader to Lurn

show details Aug 4 (6 days ago)
Follow up message

Hey man,
I know your worry about stopping the program!
I am worried about too.

Do you mean to make trust means also persuading new donors?
because we can send everything to their emails to mail the copy of the
applicants chosen to be in the hands of donors. see what I mean? or
what about if someone gets to know about us or something sensitive
from calling their numbers or addresses?

But if you are sure we can guarantee for safety, they I will agree your ideas!
I fully understand what you mean and you concern. YOur concern is my cocern.
waht do you think?
write be back.( I will be on the trip for five days)
yesterday appicants are gotten library but two will be given soon
again because of the difficulities of contacting them.

We have 60US$ and 100 Sg$ donated for this month. We will announce
for new or second time for applicants to apply again.
good luck for everything!
thanks for wishing me to have good time with my love.

ႈHi All,

I am really happy that some get attention on this and discuss how to avoid mistrust among donors and people willingly. Please accept my sincerely heartfelt thanks for your time and cooperation. You guys have also contributed to the success of this program. It is not only me who can bring up this program to sheer success but all of you. I can't make this program successful alone but if enough collective effort is made, surely we can achieve the success. Don't ever think that I am the only one who is implementing this program. This program will never see its success without collective effort and contribution from all of you.
As I believe that this can build a bridge for the youths to higher education or ground, I feel happy to do this and I need your cooperation as well.

Wishing this program to complete success!
Myo Mrat Lurn

Thursday, July 16, 2009

Application For Library Membership Asholarship

APPLICATION FOR LIBRARY MEMBERSHIP SCHOLARSHIP


Name ______________________
Other Name (optional) _______________
NRC No. ______________________
Birth Place ______________________
Date of Birth ______________________
Occupation ______________________
Status of
Education ______________________
Hobby ______________________
Phone ______________________
E-mail ______________________
Address ______________________
______________________
______________________

Please answer the following questions in Arakanese ( Rakhine ) or English.

1. Why do you want to be a library member at the British Council?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Have you ever been a member there before?
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Why do you think you should be chosen for the library membership scholarship?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. How did you know this program? Please refer at least one person to nominate you
with his or her contact number and address.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. What are your future plans?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Any comments and suggestions for donors of this program?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


I certify that all information in this application is accurate and that I have included all of the requested information. I understand that any false statement or omission of information will not be considered for choosing.


………………………… ………………………….. …………………………….
Signature of Applicant Signature of Guarantor Date
(The same person as in No.4)

Note. Two recent photographs are needed enclosed to this form. For further
Information, please contact selectionboardarakan@gmail.com

Wednesday, July 8, 2009

ANNOUNCEMENT FOR LIBRARY MEMBER CARD SCHOLARSHIP APPLICATION


We a group of Rakhine people are starting a program that is to give the British Council Library Member Card Scholarship (one year library card) to five people a month regularly and we are trying to carry on the program every month. To be able to study English using the materials at the British Council effectively is our aim. As it is known that being a library member at the BC( British Council) has many great chances to improve English Skills in a short time, and also it is not easy for everyone to be a member there since the membership fee is high comparing to other libraries.

Therefore, the people who are so eager and enthusiastic in studying English at the library are welcome for applying this scholarship. Please pass this information to the people who would be interested in.

The
deadline for the application form is July 15 and the candidates who are chosen will be informed during a week and will be asked again for the process of being a member at the BC library.

The application form is attached to this email and please send the forms to this e-mail address selectionboardarakan@gmail.com .

For further information and details about the application, please contact this email address landwestern@gmail.com.